Zhrnutie

Ľubo Roman ako predseda Bratislavského samosprávneho kraja organizoval pohostenie pre oficiálne delegácie VÚC v rodinných podnikoch. Tento prípad poukázal na neexistenciu etických pravidiel v bratislavskej župe, ktoré by zabránili konfliktu zájmov.

Najdôležitejším nástrojom bol v tomto prípade Zákon o slobodnom prístupe k informáciám.

Podrobne o výdavkoch, ktoré sa na návštevy utácali v podnikoch županových detí...