Ako na watchdog?

 1. Všímajte si okolie a hľadajte inšpiráciu

  Skúste sa jeden sústrediť na hľadanie inšpirácie pre váš watchdog. Podeľte sa s nápadmi so spolužiakmi a vyberte si jeden „prípad“, ktorému sa budete venovať. Uprednostnite prípady z vášho bezprostredného okolia (či je na sídlisku pokosená tráva, prečo nesvietia pouličné lampy, či peniaze na skatepark nedostal starostov kamarát, či je kancelária poslanca v okolí niekedy otvorená)

  Cez okno triedy vidíte budovu, na prízemii ktorej sídli aj poslanecká kancelária. Aspoň to tvrdí nápis na dverách, okolo ktorých denne chodíte. Nikdy ste si však v bezprostrednom okolí nevšimli žiadny pohyb. Matné sklo kancelárie neumožňuje presne identifikovať, ako to vnútri vyzerá, ale máte pocit, že ide skôr o sklad ako o pracovňu.

 2. Získajte viac informácií a pokúste sa nájsť pomoc

  Pokúste sa nájsť (obhliadka okolia, verejne dostupné informácie, miestne noviny a pod.) čo najviac informácií o tomto konkrétnom probléme. Užitočné môžu byť aj všeobecnejšie informácie. Ak máte málo informácií alebo si nie ste istý ako pokračovať, oslovte miestnych aktivistov (prípadne mimovládne organizácie), či by vám nevedeli poskytnúť zaujímavé informácie alebo nasmerovať vaše ďalšie kroky.

  Niekoľko dní cestou do/zo školy vyskúšajte, či sa v kancelárii niekto nachádza. Spolužiaci, ktorí bývajú najbližšie, môžu kanceláriu skúsiť navštíviť aj cez víkend.

  Ak je na dverách kontakt, pokúste sa spojiť s osobou zodpovednou za chod kancelárie. Nájdite kontakt na poslanca a napíšte mu e-mail, v ktorom vysvetlíte, že by ste ho radi navštívili v jeho poslaneckej kancelárií.

  Nájdite na stránke Kancelárie NR SR dokumenty, ktoré upravujú prenajímanie poslaneckých kancelárií. Pokúste sa na internete zistiť, či sa podobné prípady nevyskytli aj v minulosti.

  Ak osoba zodpovedná za chod kancelárie ani poslanec nereagujú na vaše žiadosti o stretnutie a vysvetlenie a naďalej máte pocit, že čosi nie je v poriadku, pokračujte ďalej.
 3. Zdokumentujte problém

  Čo najlepšie zdokumentujte problém, na ktorý ste narazili. Buďte kreatívni – fotografujte, nahrávajte, zapisujte atď. Ak potrebujete získať oficiálne dokumenty, vyžiadajte si ich podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

  Na problém môžete upozorniť na stránke www.odkazprestarostu.sk. Priebežne sledujte, či je problém zo strany zodpovedných osôb riešený.

  Zhromaždite informácie, ktoré o probléme máte – dokumenty, ktoré naznačujú, že takéto „konanie“ poslanca nie je v poriadku; informácie o podobných prípadoch v minulosti; fotografie poslaneckej kancelárie; kópie vašej komunikácie s poslancom a pod.

 4. Zistite, kto je za problém zodpovedný

  Pokúste sa nájsť osobu (inštitúciu/úrad), ktorá je zodpovedná za daný stav. Nezabudnite, že v mnohých prípadoch nehľadáte osobu, ktorá problém priamo spôsobila (napr. rozbila lampu, ukradla kanálový poklop), ale osobu, ktorá je zodpovedná za to, že takýto stav dlhodobo pretrváva (napr. správca komunikácie, obecný úrad a pod.).

  Ak sa poslanec nikdy nenachádza vo svojej poslaneckej kancelárie, a to aj napriek tomu, že na ňu pravidelne čerpá zo štátu peniaze, priamym zodpovedným ja pravdepodobne on. Zistili ste, že právne predpisy neumožňujú Kancelárii NR SR (ktorá poslancom prepláca peniaze na prenájom kancelárií) kontrolovať, či sa poslanec v kancelárii niekedy zdržiava. Nepriamu zodpovednosť teda nesie aj NR SR, ktorá takýto právny predpis prijala.

 5. Nájdite spôsob, ako by sa dal problém vyriešiť

  Keď už viete, kto je za problém zodpovedný, skúste nájsť spôsob, ako „presvedčiť“ zodpovedné osoby, aby sa problémom zaoberali a riešili ho. Napr. napíšte sťažnosť, urobte petíciu, zorganizujte malé zhromaždenie a pod.

  Môžete upozorniť napr. predsedu politickej strany, z ktorej pochádza „neposlušný“ poslanec, predsedu NR SR, Kanceláriu NR SR atď. V liste uveďte dôkazy, ktoré ste nazhromaždili (nezabudnite si vyhotoviť kópie).

  Zorganizujte petíciu, v ktorej budete žiadať sprísnenie pravidiel preplácania peňazí na prenájom poslaneckej kancelárie. Nezabudnite, že ako členovia petičného výboru musíte určiť osobu staršiu ako 18 rokov, ktorá vás bude zastupovať v styku s orgánom verejnej správy.
 6. Získajte podporu pre vaše snaženie / na riešenie problému

  Zodpovedné osoby často konajú až keď vidia, že o problém sa zaujíma mnoho ľudí, ktorí požadujú riešenie. Pokúste sa na problém upozorniť čo najväčšiu skupinu ľudí, ktorej sa týka. Napr. napíšte blog, založte na facebooku stránku k tomuto problému, oslovte miestnu televíziu atď.

  Keďže chcete získať čo najviac podpisov, pokúste sa petíciu čo najlepšie spropagovať. Môžete začať napr. priamo v škole – napíšte článok do školských novín, nechajte výzvu odvysielať v školskom rozhlase, rozvešajte plagáty, cez prestávky organizujte zber podpisov. Pri ňom môžete navyše informovať spolužiakov o vašich zisteniach a dôvodoch, prečo je potrebná zmena.

  Využite popularitu sociálnych sietí a založte na facebooku skupinu/stránku, ktorá bude informovať o probléme a zároveň propagovať Vašu petíciu.

  Oslovte lokálne médiá (noviny, televíziu), či by neodvysielali aspoň krátky oznam o vašej petícii a problematike, ktorej sa týka.

 

 

Prípad č. 2 – Urobte kampaň

  Často sa stáva, že priamymi zodpovednými za nejaký problém v našom okolí, ktorý nás trápi, sme zodpovední aj my a ľudia okolo nás. V takomto prípade nie je potrebné vytvárať tlak iba na zodpovedné osoby v inštitúciách, ale predovšetkým na nás samých. Ako na to?

 1. Identifikujte problém, ktorý vás trápi,

  Predstavte si, že vaša škola sa pýši neformálnym označením „zelená škola“. Nielen preto, že poctivo triedite odpad a pravidelne sa zúčastňujete ekologických olympiád, ale najmä preto, že vo všetkých priestoroch školy je bujná vegetácia najrôznejšieho druhu – od lúčnych kvetín až po exotické palmy. Rastliny sú však študentmi pravidelne ohrozované a ničené.

 2. Zistite, ktoré skupiny sú za neho zodpovedné a ktoré skupiny tento problém priamo či nepriamo ovplyvňuje.

  Zodpovednou skupinou sú prevažne nedisciplinovaní študenti. Priamo ovplyvnení sú ostatní študenti, učitelia a personál školy. Nepriamo ovplyvnení sú rodičia, ktorí sa pravidelne skladajú na obnovu zničenej vegetácie.

 3. Získajte o probléme viac informácií a pokúste sa nájsť inšpiratívne príklady, ako bol riešený inými.

  Keďže viete, že vaša škola sa inšpirovala viacerými príkladmi zo zahraničia, pokúste sa zistiť, ako sa s týmto problémom vysporiadali iné školy. Viaceré nápady môžu byť použiteľné aj vo vašej kampani. Pokúste sa nájsť informácie o pozitívnom vplyve rastlín napr. na ľudský organizmus, schopnosť učiť sa a pod.

 4. Vyberte si jeden dôvod, prečo je zlé, ak sa problém nerieši a jeden motivačný dôvod prečo sa oplatí problémom zaoberať.

  Ak budú rastliny opakovane ničené, rýchlo sa vyčerpá rozpočet školy určený na „rozvojové“ aktivity. Peniaze, ktoré by mohli byť použité napr. na nákup nových počítačov alebo lepšie vybavenie telocvične, budú vyčerpané na obnovu rastlín. Vaša škola si aj vďaka „zelenému imidžu“ získala veľmi dobrú povesť nielen v regióne, ale v celej krajine. To absolventom otvára možnosti pri výbere vysokej školy alebo zamestnania.

 5. Vymyslite hlavný motív kampane a navrhnite vizuálne stvárnenie.

  Hlavné heslo kampane môže znieť napr. „Rastliny nás robia lepšími“ a vizuálne môže byť stvárnené siluetou kvetiny a zdvihnutého palca.

 6. Navrhnite a naznačte možné riešenia

  Namiesto „bonzovania“ vinníkov učiteľom navrhnite vtipný a účinný systém upozorňovania, ktorý by zdôrazňoval výhody vašej „zelenej školy“ a škodlivosť demolačných krokov. Zároveň oslovte spolužiakov, aby okrem dôkladného „stráženia“ rastliniek priniesli z domu nepotrebné rastliny, prípadne zeminu, hnojivá atď.

 7. Premyslite si, akým spôsobom budete kampaň prezentovať dotknutým skupinám (iný motív môže byť použitý na „vinníkov“, iný zase na skupiny, ktorých sa problém priamo netýka). Jednotlivé motívy by si však nemali vzájomne protirečiť.

  Pravdepodobne by bolo najlepšie kombinovať dva základné motívy – 1. zelená škola vám môže v budúcnosti pomôcť pri výbere školy, zamestnania; 2. z peňazí, ktoré je potrebné opakovane vynakladať na obnovu zničených rastlín by bolo možné financovať iné školské aktivity.

 8. Rozmyslite si, kde všade bude kampaň prebiehať (nástenky, facebook, miestny rozhlas atď.).

  Samotná kampaň by mohla byť kombináciou plagátov na nástenkách (triedy + priestory školy), samolepiek s logom (prípadne so zobrazením vecí, ktoré mohli byť zakúpené, keby neboli peniaze použité na obnovu zdemolovaných rastlín), pravidelných oznamov v školskom rozhlase a facebookovej stránky. Tá by mala slúžiť nielen na diskusiu študentov, ale aj na pridávanie rôznych vtipných obrázkov, pesničiek a videí s touto tematikou.

 9. Premyslite si, ako dlho bude kampaň trvať a aká bude jej intenzita.

  Kampaň by mohla prebiehať jeden polrok. Oznamy v školskom rozhlase by boli intenzívne iba prvé 2 týždne. Neskôr by sa mala kampaň primárne odohrávať v rovine samolepiek a v diskusiách študentov (nielen) na facebooku.

 10. Porozmýšľajte, ako po skončení vyhodnotiť, či bola kampaň úspešná.

  Priebeh kampane by mal vždy reagovať na aktuálny vývoj situácie. Preto je dôležité vedieť vyhodnotiť, či sa veci zmenili k lepšiemu alebo sa situácia nezmenila. V tomto prípade môže byť úspech meraný podľa počtu zničených rastlín, prípadne podľa veľkosti finančného balíka potrebného na ich obnovu.